Lietuvos muzikologija Nr. 22 | 2021

Parsisiųsti

Muzikologija nuolatos permąsto centrų ir regionų sampratą iš istorinės ir politinės perspektyvų. Nors ši perskyra ir kolonizuojantis požiūris į periferijas ypač būdingas imperijoms (taip pat ir imperinėms muzikinėms kultūroms), Helmuto Looso požiūriu, „centrų ir regionų sąveikos klausimas susijęs […] su pačios muzikologijos disciplinos pagrindais“.
Trečiąjį dešimtmetį gyvuojančiam mūsų žurnalui regioniniai ryšiai ir istorijos visuomet buvo ypač svarbūs. Šiame numeryje leidinio tradiciją tęsia etnomuzikologinių straipsnių gausa – jų autoriai nagrinėja universalių fenomenų (laikas, ritualas, derinimas, notacija ir kt.), regioninių savitumų ir tarpregioninių ryšių sankirtas.

* * * * *

Musicology has been continually rethinking the concept of centers and regions from the historical and political perspectives. Although this divide and a colonizing approach to the periphery has been particularly prevalent in empires
(including imperial musical cultures), according to Helmut Loos, “the issue of the interaction of centers and regions is […] related to the very foundations of the discipline of musicology”.
Regional relationships and histories have always been paramount to our magazine over the three decades of its existence. In the present issue, the tradition is continued by the abundance of ethnomusicological articles: their authors examine the intersection of universal phenomena (time, rite, tuning, notation, etc.), regional specificity, and interregional relations in the musical practices of different communities.

Straipsniai

Parsisiųsti visą leidinį