Ars et praxis

Atmena autoriams

„Ars et Praxis“ yra periodinis humanitarinės mokslo srities žurnalas. Kasmet išleidžiamas vienas tomas. Žurnalo redkolegiją sudaro autoritetingi Lietuvos ir užsienio specialistai, įvairių institucijų humanitarinės srities mokslininkai. Mokslo žurnalui pateikiamos publikacijos privalo būti visiškai originalios, anksčiau nespausdintos kituose leidiniuose. Naudodami šaltinius, kitų mokslo tyrimų medžiagą, autoriai privalo laikytis visų teisingo citavimo reikalavimų – plagiato atvejai nepriimtini. Žurnalas gina autorių teises ir gerbia akademinės etikos normas. Savo ruožtu, leidinio redaktorius ir redakcinė kolegija įsipareigoja neatskleisti jokios informacijos apie pateiktą straipsnį niekam, išskyrus patį autorių, bendraautorius, recenzentus, potencialius recenzentus ar kitus su žurnalo leidyba susijusius žmones (kalbos redaktorius, leidėjus ir pan.). Žurnale taikomas peer review standartas, recenzentai straipsnius traktuoja kaip konfidencialius dokumentus, vertindami remiasi objektyvumo standartais, aiškia argumentacija.

Autoriui pastebėjus straipsnyje paliktas fundamentalias klaidas jau po publikavimo, jis yra įpareigojamas apie tai informuoti leidinio redaktorių ir bendradarbiauti klaidų taisymo procese. Žurnalo redaktoriai ir redakcinė kolegija neatsako už autorių straipsniuose išreiškiamas nuomones, požiūrius, publikuotų šaltinių turinį. Atsakomybę už straipsnio originalumą, teisingumą ir klaidas prisiima pats autorius.

* * * * *

Mokslinio straipsnio ir šaltinio publikacijos apimtis − 20 000−30 000 sp. ž. Didesnės apimties publikacijos skelbiamos tik pritarus redakcinei kolegijai.

Publikacijos struktūra: straipsnio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė; įstaigos, kurioje straipsnis parašytas, pavadinimas; anotacija (privalu suformuluoti tyrimų tikslą, nurodyti uždavinius, įvardyti objektą, metodus, aptarti nagrinėjamos problemos ištyrimo lygį), reikšminiai žodžiai, tekstas, literatūros sąrašas. Mokslo straipsnio pabaigoje turi būti pateikiama santrauka ir reikšminiai žodžiai užsienio kalba (jei straipsnis pateiktas užsienio k., tada santrauka ir reikšminiai žodžiai – lietuvių k.). Santraukos apimtis – 1000–1500 sp. ž. Straipsnio pabaigoje nurodoma publikacijos įteikimo data.

Tekstai pateikiami Microsoft Word programa Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu, 1,5 li intervalu. Nuotraukos pateikiamos *.tif arba *.jpg formatais (pageidautina ne mažesne kaip 300 dpi raiška), surinkti natų pavyzdžiai – vektoriniais *.pdf arba *.eps formatais, skenuotos iliustracijos – *.tif formatu (ne mažesne kaip 300 dpi raiška).

Ars et praxis laikosi toliau aptartos citavimo, nuorodų pateikimo ir literatūros sąrašo sudarymo tvarkos:

 1. Citata žymima kabutėmis.
  1. Kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama į atskirą pastraipą; esant reikalui ji gali būti pateikta mažesniu ar kitu šriftu.
  2. Visos darbo autoriaus korekcijos citatoje žymimos laužtiniais skliaustais. Pateikiant citatą ne nuo sakinio pradžios, ji pradedama rašyti mažąja raide, pradžioje daugtaškis nerašomas. Kai citata baigiama anksčiau nei cituojamo sakinio pabaiga, po jos rašomas daugtaškis laužtiniuose skliaustuose.
  3. Citatas kitomis kalbomis rekomenduojama pateikti išverstas į lietuvių kalbą. Prireikus citatos pateikiamos ir originalo kalbomis, tada jas rekomenduojama išversti išnašoje.
 2. Asmenvardžiai lotyniškais rašmenimis pateikiami originalo rašyba, kiti transliteruojami į lotynišką abėcėlę pagal Lietuvių kalbos komisijos patvirtintas taisykles. Pirmą kartą rašomas visas asmenvardis, toliau − tik pavardė, o esant reikalui (kai sutampa kelių asmenų pavardės) – pavardė su inicialu.
 3. Straipsnyje taikoma ištisinė išnašų numeracija. Išnašos dedamos puslapio apačioje. Literatūros nuorodos pateikiamos pagrindiniame tekste, ne išnašose. Jose skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė, leidimo metai ir puslapiai (Bennet 2008: 97).
 4. Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes. Kirilika paskelbti leidiniai netransliteruojami ir pateikiami literatūros sąrašo gale.

  Knygos:
  Tyla, A. Garšvių knygnešių draugija. Vilnius: Mintis, 1991.
  Merkys, V. Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius: Mintis, 1999.
  Gaidos obertonai: 1991−2009. Recenzijos, pokalbiai, reminiscencijos. Sudarytoja R. Stanevičiūtė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2011.
  Zinkevičius, Z. Rinktiniai straipsniai. T . 2: Valstybė ir kalba. Senųjų raštų kalba. XVIII–XIX a. rašomoji kalba. XX amžius. Rytų Lietuva. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2002.
  Straipsnis knygoje:
  Aleksandravičiūtė, A. Naujųjų amžių ornamentika Hozijaus namų tapyboje. Kuriantis protas brangesnis nei turtai [recenzuotų mokslinių straipsnių ir recenzijų rinkinys]. Vilnius, 2009, p. 4–60.
  Straipsnis periodiniame leidinyje:
  Andrijauskas, A. Chaimas Soutine’as – tragiškojo modernizmo korifėjus. Metai, 2009, Nr. 2, p. 124−137.
  Straipsnis daugiatomiame leidinyje:
  Mickūnaitė, G. Didžiojo kunigaikščio medžioklė: pasakojimas, vaizdas, alegorijos. Acta Academiae Artium Vilnensis. T . 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. Vilnius, 2009, p. 7–22.
  Straipsnis internetiniame žurnale:
  Vidžiūnienė, A. 1990−2000 metai: Lietuvos politinio elito formavimasis. Sociumas, 2000, Nr. 19 <http://www.sociumas.lt/Lit/nr19/elite.asp> [žiūrėta 2013 07 31].
  Rankraštiniai dokumentai:
  Дело о приписании к Сурдецкому монастырю вольных людей. [Ковно], 1843, октябрь. Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, l. 1–4.
  Elektroniniai dokumentai:
  Caroll, L. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994. Prieiga per internetą: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>[žiūrėta 1995 02 10].

 5. Straipsnio autorius atskirame lape lietuvių ir anglų kalbomis turi pateikti trumpą savo mokslinę biografiją – nurodyti svarbiausius darbus, mokslinius interesus.
 6. Mokslo straipsnis atsiunčiamas elektroniniu paštu. Redakcinė kolegija gali paprašyti pateikti straipsnį atspausdintą  (A4 formatas) ir įrašytą CD. Iliustracijos pateikiamos ant atskirų lapų kartu su jų sąrašu ir aprašais. Spausdinti tekstai ir iliustracijos, diskelių ir CD pavidalo laikmenos autoriams negrąžinamos.
 7. Visus mokslo straipsnius anonimiškai recenzuoja du recenzentai. Autoriai su recenzijomis supažindinami tik tuo atveju, jei tekstai įvertinti kaip taisytini. Redakcinė kolegija neįsipareigoja teikti paaiškinimus atmestų tekstų autoriams. Maksimalus terminas, per kurį redakcinė kolegija priima sprendimą skelbti, atmesti ar grąžinti tekstą taisyti, yra 4 mėnesiai.