Lietuvos muzikologija

Apie leidinį

Humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties (muzikologija) periodinis mokslo žurnalas. Leidinys išeina nuo 2000 m., leidžiamas 1 kartą per metus (apimtis apie 200 p.). Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis, straipsnių santraukos – anglų kalba. Didžiąją leidinio dalį sudaro moksliniai straipsniai, taip pat publikuojamos leidinių mokslinės recenzijos.


Žurnalas „Lietuvos muzikologija“ referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse: Humanities International Index; Humanities International Complete; British Humanities Index; MLA International Bibliography; RILM Abstracts of Music Literature.

Redakcijos adresas

„Lietuvos muzikologija“, Gedimino pr. 42, Vilnius, LT-01110 Lietuva
El. paštas: daunora@gmail.com, rima.povilioniene@gmail.com


20112013 m. žurnalas buvo remiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002.

2016–2018 m. žurnalas leidžiamas pagal projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“.

Lietuvos mokslų akademija (LMA) kartu su partneriais – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Gamtos tyrimų centru, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Lietuvos katalikų mokslų akademija, Šiaulių universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu – įgyvendina projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“.

Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Tai tęstinis projektas, kuris savo tikslu ir veiklomis panašus į 2010–2014 m. LMA kartu su partneriais vykdytą projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“.

Projekto trukmė – 3 metai (iki 2019 m. gegužės 20 d.).

Projekto vertė – 1.303.290 Eur.

Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir tyrėjai, įskaitant periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narius, recenzentus, taip pat – dėstytojus, įvairių pakopų studentus.

Projekto veiklos ir laukiami rezultatai. Įgyvendinant projektą bus leidžiami 47 aukščiausio mokslinio lygio ir reikšmingiausi Lietuvos periodiniai mokslo leidiniai, kuriuos atrinko Lietuvos mokslų akademijos, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija. Atrinkti leidiniai yra iš įvairių mokslo sričių: 4 – biomedicinos, 2 – žemės ūkio, 6 – fizinių, 18 – humanitarinių, 15 – socialinių ir 2 – technologijos mokslų. Iš viso bus išleisti 426 šių leidinių numeriai. Siekiant užtikrinti leidinių turinio kokybę ir originalumą, bus atliekamos straipsnių kokybės, originalumo ir autorystės patikros.

Tikimasi, kad Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, turėdami palankias sąlygas periodiniuose mokslo leidiniuose skleisti tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, susipažinti su kitų mokslininkų veikla, pagerins savo kompetencijas, sustiprins bendradarbiavimą su kitais mokslininkais, įsitrauks į mokslines diskusijas, bendrus projektus ir tokiu būdu prisidės prie mokslo ir technologijų pažangos.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (www.esinvesticijos.lt).

Visa su projektu susijusi informacija skelbiama LMA interneto svetainėje:
http://lma.lt/lt/es-sf-projektai/periodiniu-mokslo-leidiniu-atranka

Kontaktinė informacija:

Projekto vadovė Greta Tumkevičienė, tel. 8 646 00818, el. p. g.tumkeviciene@lma.lt
Projekto vadybininkė Valerija Paškauskienė, tel. 8 608 17888, el. p. v.paskauskiene@lma.lt
Projekto finansininkė Daiva Vailionienė, tel. 8 699 36779, el. p. d.vailioniene@lma.lt